آگهی مزایده مرحله اول(نوبت اول و دوم) شرایط فروش قطعات مسکونی واقع درفاز 2 تعاونی مسکن ارتش

آگهی مزایده مرحله اول(نوبت اول و دوم)

شرایط فروش قطعات مسکونی واقع درفاز دوارتش درشهرک اندیشه 

شهرداري ميانه درنظر دارد  برابر بند 3صورتجلسه شماره283مورخ25/8/1401شورای محترم اسلامی میانه وماده 13آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش قطعات مسکونی واقع درفاز دوارتش درشهرک اندیشه بشرح ذیل ازطریق مزایده عمومی باشرایط ذیل اقدام نماید.

1-متقاضیان درصورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه هر قطعه رابعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 3100001877003شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) واریز وفیش مربوطه را تاپایان وقت اداری مورخ 7/11/1401به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

2-واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی جهت ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت مراجعه و  قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ   7/11/1401بدون هيچگونه پيش شرط درسامانه فوق نیز ثبت نمایند(تا تاریخ فوق نیز نسبت به تحویل اصل فیش سپرده شرکت درمزایده به شهرداری میانه اقدام نماید درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب اثرداده نخواهدشد).

3-به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.

4-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

5-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قراردادفروش درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقراردادفروش بانفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تانفرسوم ادامه خواهد یافت ،بدیهی است که سپرده سایر افراد مستردخواهدشد.

6-رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي

7-کل مبلغ پیشنهادی اعلامی ازطرف برنده مزایده بایستی به صورت یکجا به حساب شهرداری میانه واریزگردد تااقدمات بعدی جهت تنظیم سند انجام گیرد.

8-هزینه نقل وانتقال ودفتر خانه وسایرهزینه های مربوطه به عهده خریدار خواهد بود.

9-کلیه هزینه های تعاونی واخذسند وسایر موارد به عهده برنده میباشد.

10-هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده ميباشد .

11-کلیه مراحل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   (سامانه ستاد ) انجام گیرد.                                                                                                                                            

سرپرست شهرداری میانه رجبی

مزایده زمین های کوی فاز 2 ارتش

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *