آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول-دوم (واگذاری به اجاره پارکینگ شهرداری میانه)

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم  نوبت اول-دوم

(واگذاری به اجاره پارکینگ شهرداری میانه)

شهرداري ميانه در نظر دارد برابر بند 4 صورتجلسه شماره 117-21/9/1400 شورای محترم اسلامی شهر مورد مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومیبه مدت دو سال  به صورت اجاره به اشخاص یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه و بالاترین قيمت پيشنهادي خود را تا تاریخ 23/11/1400بدون هيچ گونه پيش شرط در سامانه فوق ثبت نمایند. (ضمناً شرکت کنندگان در مزایده باید تا تاریخ فوق اصل ضمانتنامه یا فیش سپرده شرکت در مزایده را به شهرداری میانه تحویل نماید. درغیر اینصورت به پیشنهادات در سامانه ترتیب عمل داده نخواهد شد).

ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و رعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی بوده وشهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری مورخه 23 /11/1400می باشد.

  1. پارکینگ شهرداری میانه با قیمت پایه ماهیانه 34،000،00 ريال برای سال اول و افزایش 15 درصد در سال دوم نسبت به سال قبل

میرزایی-شهردارميانه

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *