آگهی مزایده حضوری یک دستگاه خودروی پژو پارس مرحله اول نوبت اول

 

آگهی مزایده حضوری مرحله اول نوبت اول

شهرداری میانه به استناد بند3صورتجلسه شماره 65مورخه1/6/1400شورای محترم اسلامی شهرمیانه وبرابرماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها درنظر دارد نسبت به فروش خودرو پژو پارس مدل 1390باقیمت پایه000/000/050/1ريال ازطریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نماید.

لذا ازکلیه علاقه مندان جهت خرید اموال ذیل الذکر دعوت میگردد راس ساعت 11روز  شنبه     مورخه17/ 7/1400به محل مزایده (حراج) اداره شهرداری میانه واقع در خیابان امام خمینی (ره) برگزار خواهدشد مراجعه نمایند.

الف) پرداخت هرنوع مالیات ،عوارض وهزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده (خریدار) خواهد بود وبازدید ازتاریخ انتشار این آگهی همه روزه ازاول وقت اداری لغایت پایان وقت اداری بمدت 17 روزبرای اشخاصی که تمایل به خرید را دارند درمحل اداره  شهرداری میانه واقع در خیابان امام خمینی (ره)  آزاد میباشد .

ب) برای مورد اعلامی درزمان فروش ازبرنده مزایده ده درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت درمزایده اخذ خواهد شد (بقیه مبلغ حداکثر ظرف یک هفته بایستی واریز گردد)که درصورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهدشد وانصراف دهنده حق هیچگونه اعتراضی رانخواهد داشت.

ج)رعایت منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی الزامی میباشد.

شهردار میانه میرزایی                                             

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *