آگهی مزایده فروش زمین های مسکونی و تجاری در کوی ایثار

آگهی مزایده مرحله اول(نوبت اول و دوم)

شرایط فروش قطعات مسکونی وتجاری واقع در کوی ایثار(تعاونی بازنشستگان نیروهای مسلح)

شهرداري ميانه درنظر دارد  برابر بند 4صورتجلسه شماره52مورخ3/5/1400شورای محترم اسلامی میانه وماده 13آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش قطعات مسکونی وتجاری واقع در کوی ایثار تعاونی بازنشستگان نیروهای مسلح بشرح زیر از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید.

1.     متقاضیان در صورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه هر قطعه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 3100001877003 شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) واریز و فیش مربوطه را به همراه قیمت پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه تاریخ 1/7/1400 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

2.    به پیشنهادات واصله بعد از موعد مقرر، مخدوش، مشروط ،مبهم و بدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

3.    شهرداری در رد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات مختار است.

4.    پیشنهادات واصله راس ساعت13روزشنبه تاریخ 3/7/1400 در محل ساختمان مرکزی با حضور مسئولین ذی ربط بررسی و برنده اعلام خواهد شدکه حضور پیشنهاد دهندگان درجلسه بازگشایی پیشنهادات آزاداست.

5.    سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قرارداد فروش در حساب شهرداری نگهداری شده و در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و قرارداد فروش با نفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تا نفرسوم ادامه خواهد یافت ،بدیهی است که سپرده سایر افراد مسترد خواهد شد.

6.    رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي

7.    کل مبلغ پیشنهادی اعلامی از طرف برنده مزایده بایستی به صورت یکجا به حساب شهرداری میانه واریزگردد تااقدمات بعدی جهت تنظیم سند انجام گیرد.

8.    هزینه نقل وانتقال و دفتر خانه و سایرهزینه های مربوطه برابر مقررات خواهد بود.

9.    کلیه هزینه های تعاونی واخذ سند وسایر موارد به عهده برنده می باشد.

10.  1هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده مي باشد.

زمین های کوی ایثار نیروهای مسلح

شهردارمیانه میرزایی

برای دریافت فایل PDF اینجا کلیک کنید.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *