آگهی مناقصه عمومی مرحله اول تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه

آگهی مناقصه  عمومی مرحله اول  نوبت اول

شهرداری ميانه در نظر دارد برابر بند 4 صورتجلسه شماره 117مورخ 97/09/17 شورای اسلامی شهر میانه تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه  باشرح خدمات تعیین شده را ازطریق مناقصه عمومی به خدمات مهندسین مشاور دارای رتبه حمل ونقل وترافیک صلاحیت دار  با برآورد  اولیه 1/200/000/000 ريال واگذارنماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده ورعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه 97/11/09 می باشد.

        

شرایط عمومی مناقصه مرحله اول

 

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بند 4 صورتجلسه شماره 117مورخ 97/09/17 شورای اسلامی شهر میانه وبرابرماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها تهیه طرح ساماندهی حمل ونقل وترافیک شهر میانه باشرح خدمات تعیین شده را ازطریق مناقصه عمومی به خدمات مهندسین مشاور دارای رتبه حمل ونقل وترافیک صلاحیت دار با برآورد اولیه 1/200/000/000 ريال باشرایط ذیل واگذار نماید

 • 1-شركت كنندگان بايستي 5 درصد مبلغ برآورد اوليه را معادل 60/000/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه عمومی بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا نقدا به حساب شماره 3100001877003 شهرداري میانه نزد بانك ملي شعبه امام واريز و فيش مربوطه رابه همراه قیمت پیشنهادی راتاپایان وقت اداری مورخ 97/11/09 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

2-به پیشنهادات واصله بعدازموعد مقرر، مخدوش ، مشروط ،مبهم وبدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهدشد.

3-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

4-پیشنهادات واصله راس ساعت 14:30 روزچهار شنبه  مورخه 97/11/10 درمحل ساختمان مرکزی باحضور مسئولین ذیربط بررسی وبرنده اعلام خواهدشدکه حضور پیشنهاد دهندگان درجلسه بازگشایی پیشنهادات آزاداست.

5-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قرارداد درحساب شهرداری نگهداری شده ودرصورت انصراف نفر اول ازعقد قرارداد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط وقرارداد بانفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تانفرسوم ادامه خواهد یافت.بدیهی است که سپرده سایر افراد مستردخواهدشد.

6-رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت درمعاملات دولتي

7-هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه  ميباشد

8–شركت كنندگان در این مناقصه عمومی الزاما موظف به تكميل فرم پیشنهاد قیمت و ارائه مدارك در پاكتهاي الف ،ب،ج بشرح ذيل مي باشند:

پاكت الف:

شامل ضمانتنامه بانكي معتبر ويا فيش بانكي مربوط به سپرده شركت در مناقصه عمومی.

توجه: چنانچه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه عمومی کمتر از مبلغ مندرج در بند 2  باشد به پیشنهاد ارائه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پاكت ب:

 1.  اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت و مدارك مربوط به صلاحيت شركت.
 2.  برگه های مربوط به شرایط عمومی مناقصه ( همین برگه ها ) پیوستی ممهور به مهر شركت و امضاء صاحبان امضاء.
 3.  گواهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده.
 4.  سوابق و رزمه کاری.

پاكت ج:

فرم پیشنهاد قیمت تكميل شده و ممهور به مهر شركت و تاييد صاحبان امضاء.

9- كليه كسورات قانوني مربوط به عهده پيمانكار ميباشد. و در صورت ارائه گواهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده از سوي پيمانكار ، مبلغ آن از طرف شهرداري به پيمانكار پرداخت خواهد شد.

10-عقد قرارداد با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها  خواهد بود.

11- چنانچه برنده مناقصه حداكثر تا 7 روز از ابلاغ قانوني جهت عقد قرارداد حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه ایشان بنفع شهرداري ميانه ضبط و قرارداد با نفر دوم عقد خواهد شد.

12- به استناد آيين نامه مالي شهرداريها برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي  10 درصد مبلغ پيمان را بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات بصورت فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي معتبر در وجه شهرداري ميانه ارائه نمايد.

 

شرح موضوع قرارداد

 

مطالعات ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهر میانه شامل :

 1. مطالعات ساماندهی بافت مرکزی
 2. اصلاح هندسي شبكه معابر و تقاطع‏ها و بازنگری طرح ایمن سازی بلوار زینبیه
 3. مطالعات بازنگری طراحی و جانمایی علائم افقی و عمودی
 4. مطالعات ساماندهی حمل و نقل همگانی

 

شرح خدمات

1- مطالعات بافت قديمي ( مركزي ) شهر

 

 هدف : هدف اصلي از انجام اين مطالعات ، « ساماندهي حمل و نقل و ترافيك بافت قديمي و محدوده مركزي شهر » است كه به منظور بهبود وضعيت حركت وسايل نقليه خصوصا”   وسايل نقليه همگاني و عابرين پياده ، كاهش حجم ترافيك ، و كاهش مصرف سوخت  در محدوده فوق الذكر انجام مي گيرد .

اين مطالعات حداكثر در مدت يكسال با تكيه برنتايج مطالعات پيپشين  و توجه به طرحهاي موجود(از جمله طرحهاي جامع ، تفصيلي ، هادي  و ساير طرحهاي مطالعاتي كه از طرف کارفرما در اختيار مشاور قرارمي  گيرد) براي افق زماني پنج ساله انجام مي شود .

به منظور انجام مطالعات فوق الذكر ، لازم است فعاليتهاي زير انجام شود .

الف شناسايي وضع موجود

الف- 1 – تعيين محدوده مورد مطالعه 

محدوده مركزي ( بافت قديمي ) شهر به پيشنهاد کارفرما و تایید مشاور   تعيين مي گردد . بايد توجه داشت كه ممكن است شهرها براساس ساختار شكل گرفته، چند مركزي بوده و يا ساختار ديگري داشته باشند، كه در اين صورت ممكن است ، چند محدوده قابل تعريف باشد .

الف 2- گردآوري اطلاعات مورد نياز در محدوده یا محدوده های مورد مطالعه

  الف– 2-1-  نقشه ها شامل نقشه شبكه معابروضع موجود و طرح تفصيلي، نقشه كاربري هاي عمده،   مصوبات كميسيون ماده پنج وساير نقشه هايي كه از طرف شهرداري در اختيار مشاور قرار مي گيرد .

 الف–2-2-   تعيين شبكه معابر اصلي و مهم به پيشنهاد مشاور و با تائيد كميته فني و  بازنگري .

 لف –2-3-  ويژگيهاي فيزيكي شبكه معابر اصلي و تقاطعهاي مهم ( مقطع عرضي)  .

الف- 2-4-  آمار  حجم وسايل نقليه وعابرين پياده در شبكه معابر اصلي در ساعات اوج تردد .

الف –2-5- آمار حجم حركتهاي گردشي در تقاطعهاي مهم به همراه حجم عابر پياده و زمانبندي چراغهاي راهنمايي درساعات اوج تردد  .

الف –2-7- اطلاعات مربوط به منابع مالي و هزينه هايي كه به طور سالانه در 5 سال گذشته ، در اختيار شهرداري، راهنمايي و رانندگي و ساير ارگانهاي ذيربط  بوده و صرف بهبود عبور و مرور در شهرشده است .

الف – 2-8-  اطلاعات مربوط به تسهيلات و تجهيزات حمل و نقل درون شهري ( شامل چراغهاي راهنما، تابلوهاي راهنما، خط كشي ها ، پاركينگهاي حاشيه ا ي ،   پايانه ها، ايستگاههاي اتوبوس ، ميني بوس، تاكسي وايستگاههاي موتور و دوچرخه) .

الف – 2- 9- آمار  پاركينگهاي حاشيه ا ي در ساعات اوج و غيراوج در معابر اصلي و مهم .

ب بررسي وتحليل اطلاعات وضع موجود

ب –1-  تشکیل بانکهای اطلاعاتی آمارهای برداشت شده از جريان تردد وسايل نقليه و عابرين پياده  در معابر مهم درساعت هاي اوج .

ب-2- شبیه سازی شبکه معابر محدوده مورد مطالعه

ب-3- کالیبره نمودن شبکه

ب – 4- ارایه سناریوهای مختلف برای شبکه و تحلیل آنها

 ب-5- بررسی وضعيت پاركينگ ودسترسي به كاربري هاي عمده جاذب سفر  

ب –6- ارائه گزارش و نقشه هاي مربوط ، به كارفرما .

پ تعيين مشكلات

پ –1-  تردد وسايل نقليه و عابرين پياده در معابر اصلي و تقاطعهاي مهم با دو ديدگاه مختلف ، شامل تامين ايمني عابرين پياده و تامين حركتهاي گردشي روان تر با تداخل كمتر براي وسيله نقليه .

پ –2 – دسترسي كاربري هاي عمده جاذب سفر وپاركينگ در محدوده مورد مطالعه .

پ –3-  ارائه گزارش و نقشه هاي مربوط ، به كارفرما .

ت ارائه گزينه هاي ساماندهي

اين گزينه ها بايد با تمركز بر روي مشكلات اولويت بندي شده و محدوديت بودجه ارائه گردد كه شامل چند محور اصلي است :

ت – 1- گزينه هاي مربوط به شبكه معابر ( اصلاح جهت حرکت در شبکه معابر، پیشنهاد پیاده راه، بهسازی پیاده روها،  اصلاح هندسي تقاطع ها و معابر، بهبود وضع خط كشي معابر و خط كشي مخصوص عابر پياده ، تكميل و توزيع تجهيزات كنترل ترافيك ، چراغهاي راهنمايي ، علائم وتابلوهاي راهنمايي ، پيشنهاد روگذر يا زير گذر   عابر پياده و بطور كلي تسهيل و ايمن سازي عبور و مرور وسايل نقليه و عابرين پياده ). 

ت –2- گزينه هاي مربوط به كاربري زمين (ارائه پيشنهاد به منظور  تجديد نظر در قرار گيري كاربريهاي عمده جاذب سفر و ارائه توصيه به كارفرما براي جابجايي احتمالي كاربريها، جلوگيري از توسعه يا افزايش تراكم كاربريها با توجه به طرحهاي تفصيلي ، مصوبات كميسيون ماده پنج و طرحهاي اجرايي و ساير طرحهايي كه از طرف كارفرما در اختيار مشاور قرارمي گيرد).

ت –3- گزينه هاي مديريتي ( اعمال محدوديتهاي توقف(استفاده از پاركومتر يا كارت پارك  و حذف پاركينگهاي حاشيه ا ي در معابر مشكل دار)، مديريت شبكه براي استفاده مخصوص عابرين پياده و دوچرخه.

ت – 4- ارائه گزارش هاي نهايي و نقشه ها ، به كارفرما.

 

2- اصلاح هندسي شبكه معابر و تقاطع‏ها و بازنگری طرح ایمن سازی بلوار زینبیه

(انجام مطالعات مرحله اول و دوم  تقاطعها و ميادين)

 

الف) انجام مطالعات مرحله اول و دوم براي 6 تقاطع (يا ميدان) كه از طرف کارفرما  معرفي مي‌شود

ب) بازنگری طرح ایمن سازی بلوار زینبییه و نیاز سنجی ایجاد پل غیر همسطح دربلوار زینبییه ورودی شهرک اندیشه

مطالعات شامل موارد ذيل مي‌باشد:

1- انجام مطالعات مرحله اول

1-1- كسب اطلاعات مربوط به وضع موجود

نقشه‌ها و مداركي كه در پي تقاضاي اين مهندسين مشاور، توسط عوامل كارفرما تهيه مي‏شوند، شامل فايلهاي نقشه برداري، و اطلاعات مورد نياز از شبكه راه‌هاي موجود، تأسيسات منطقه و آمار ترافيك. درصورتي كه فايل‌هاي نقشه‌برداري به‌هر دليلي توسط كارفرما تهيه نشود، اين فايل‌ها توسط مشاور تهيه خواهد شد.

1-2- آگاهي‌هاي حاصل از مطالعات محلي

بررسي‌هاي محلي به منظور انطباق اطلاعات اخذ شده از مدارك و نقشه‌هاي موجود با شرايط محل و همچنين اخذ آگاهي‌هاي جديد تكميل‌كننده اطلاعات مزبور.

1-3- رفت‌و‌آمد و حمل‌ونقل

به منظور اطلاع از چگونگي ترافيك تقاطع ، از اطلاعات موجود و همچنين آمار تهيه شده از جانب عوامل اين مشاور در ميدان، استفاده خواهد گرديد و سپس، تحليل‌هاي لازم جهت تعيين ظرفيت و ابعاد و ديگر مشخصات مورد نياز انجام خواهد گرفت.

1-5- طرح گزينه‌ها و مقايسه بين آنها

در طراحي گزينه‌ها، سعي خواهد شد تمامي حالت‌هاي ممكن كه حائز شرايط قابل قبول جهت تأمين حركات مورد نياز تقاطع يا ميدان باشند، مدنظر قرار گيرند و سپس بين آنها گرينه‏اي كه داراي بالاترين ويژگي‌هاي مثبت و كم‌ترين مشخصه منفي باشد، در حالت بهينه انتخاب و به عنوان گزينه برتر توصيه خواهد گرديد.

2-  انجام مرحله دوم مطالعات

در پي انجام مطالعات مرحله اول ميدان و ارسال گزارش مربوطه از جانب مشاور، تصويب مرحله اول و ابلاغ شروع مرحله دوم مطالعات توسط كارفرما، مراحل بعدي به شرح زير دنبال خواهند شد.

انجام مراحل بعدي مطالعات، منوط به اعمال برخي همكاري‌ها از جانب كارفرما و ارائه تعدادي خدمات توسط مشاور است كه موضوع رديف‌هاي زير را شامل مي‌شوند.

تسهيلات ايجادشدني از سوي كارفرما

تاييد و انتخاب يكي از گزينه‏هاي ارائه شده در مرحله اول مطالعات.

خدمات ارائه‌شدني از جانب مشاور: مهندس مشاور مطالعه‌كننده پروژه، موظف به ارائه خدماتي به شرح زير و به منظور تكميل مطالعات تقاطع مي‌باشد.

2-1- تهيه پلان عوارض و مستحدثات موجود، در محدوده گزينه مصوب ميدان، با مقياس   (1:500).

2-2- تهيه پلان طرح هندسي قبل از ميخكوبي ارتباطات ميدان، ارائه آن به كارفرما و اخذ تأييديه وي به منظور تثبيت هندسه تقاطع.

2-4- انجام بررسي‌هاي محلي به منظور تكميل اطلاعات موردنياز مرحله دوم پروژه.

2-5- تهيه نقشه‌هاي اجرايي ارتباطات ميدان.

2-8- تهيه گزارش مطالعات مرحله دوم مجموعه تقاطع.

2-9- تكميل نقشه‌ها و مدارك مطالعات مرحله دوم مجموعه ميدان و ارسال آنها به كارفرما.

 

3– شرح خدمات بخش ایمنی

(بازنگری طراحی و جانمایی علایم افقی و عمودی)

 • 1) انجام بازديدهاي اوليه از شبكه معابر
 • 2) تعيين و تصويب معابر و تقاطع‌هاي مورد نظر براي مطالعه ( با هماهنگي كارفرما)
 • 3) تعيين سرعت مجاز در معابر مورد مطالعه
 • 4) برداشت مشخصات شبكه

1-4) مقاطع عرضي محورها

2-4) مشخصات تقاطع‌ها (كروكي رقومي تقاطع‌ها)

 • 5)تعيين كاربري‌هاي عمده جاذب سفر
 • 6) شناسايي بازديدهاي اوليه و برداشت وضعيت موجود محور و تعيين موقعيت مكاني و كيلومتر هر يك از موارد ذيل:
 • 1-6) برداشت اطلاعات مربوط به وضعيت موجود علائم عمودي راهنمايي ورانندگي
 • 2-6) برداشت اطلاعات مربوط به تابلوهاي راهنماي مسير
 • 3-6) برداشت اطلاعات مربوط به وضعيت موجود علائم افقي شامل خط كشي و چشم گربه‌ايها؛ خط نوشته‌ها، مسير‌نما.
 • 4-6) برداشت اطلاعات مربوط به خط كشي عابرين پياده
 • 5-6) برداشت اطلاعات مربوط به محل عبور عابرين پياده و كاربري‌هاي مهم مرتبط مانند مدارس و بيمارستانها
 • 6-6) تهيه عكس و فيلم از نقاط حساس و با اهميت ترافيكي
 • 7) ارائه طرح پيشنهادي
 • 1-7) ارائه طرح براي علائم عمودي راهنمايي‌و‌رانندگي
 • 2-7) ارائه نقشه هاي اجرايي تابلوهاي راهنماي مسير شامل مكانيابي و طراحي تابلوها

   3-7) ارائه طرح براي علائم افقي(شامل انواع خط كشي، خط نوشته، مسير نما و بازتاب هاي چشم گربه‌اي)

 • 4-7) ارائه طرح محل عبور عابرين پياده براي تمام مكانهاي مورد نياز در شبكه
 • 5-7) برآورد هزينه طرح‌هاي ارائه شده
 •   1-5-7) طراحي سازه‌هاي تابلوهاي اطلاعاتي
 •   2-5-7) محاسبه هزينه سازه‌هاي تابلوهاي اطلاعاتي
 •   3-5-7) محاسبه هزينه مصالح مورد نياز
 •   4-5-7) محاسبه هزينه اجرا

 4) مطالعات ساماندهی حمل ونقل همگانی

 • 1-4) شناسایی خطوط فعلی حمل ونقل همگانی و اخذ اطلاعات آنها
 • 2-4) بررسی مشکلات خطوط موجود
 • 3-4) برداشت آمار مسافرین خطوط موجود
 • 4-4) بررسی وضعیت فعلی ایستگاههای خطوط موجود
 • 5-4) ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت ساماندهی حمل و نقل همگانی
 • 6-4) ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت ساماندهی ایستگاهها
 •  

 

 

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *