آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول واگذاری به اجاره تلویزیون شهری جهت تبلیغات شهری

آگهی مزایده  عمومی مرحله اول  نوبت اول

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بند 3 صورتجلسه شماره 108مورخ 97/08/26 شورای اسلامی شهر میانه واگذاری به اجاره تلویزیون شهری جهت تبلیغات شهری  واقع در میدان معلم را ازطریق مزایده  عمومی به شرکتها یا کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی  بمدت یکسال شمسی با قیمت پایه ماهیانه  20/000/000 ريال واگذارنماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت مدارک وشرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند. ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و رعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه 97/10/22 می باشد.

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *