آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم (نوبت اول/نوبت دوم ) شش پروژه عمرانی

آگهی مناقصه  عمومی مرحله دوم (نوبت اول/نوبت دوم ) شش پروژه عمرانی

شهرداري ميانه در نظر دارد برابر بودجه مصوب سال 1398 و ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها پروژه های عمرانی زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای رتبه و صلاحیت واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی برای دریافت مدارک و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند. ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و رعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی می باشد و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دراد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری مورخه 1398/03/02 می باشد.

1-پروژه زیرسازی و آسفالت ریزی کوچه های سطح شهر با برآورد اولیه 17/000/000/000 ريال

2-پروژه اجرای آبرو کوچه های سطح شهر با برآورد اولیه 2/600/000/000 ريال

3- پروژه ترمیم و اصلاح جداول  سطح شهر با برآورد اولیه 1/700/000/000 ريال

4- پروژه جدول گذاری و کف پوش خیابان کشاورزان با برآورد اولیه 1/210/000/000 ريال

5-پروژه پیاده رو سازی خیابان فجر حدفاصل تقاطع خیابان بهشتی تا مزار شهداء با برآورد اولیه 1/500/000/000 ريال

6-ادامه احداث کانال سنگی شهرک امام خمینی (ره) با برآورد اولیه 1/000/000/000 ريال

 مهدی میرزایی-شهردارميانه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

بیلان مالی سال 1397 شهرداری میانه

مشارکت و سرمایه گذاری

تعرفه عوارض محلی سال 98