آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول واگذاری به اجاره جايگاه سي ان جي شماره 3

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداري ميانه به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 111 مورخه 97/08/30 شورای محترم اسلامی شهرمیانه در نظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره جايگاه سي ان جي شماره 3 شهرداري واقع در جنب کشتارگاه صنعتی بصورت ماهیانه بمدت یکسال باقیمت پایه ماهیانه 50/000/000 ريال ازطریق آگهی مزایده عمومی به شركت هاي واجد شرایط اقدام نماید. شركتهاي واجد شرایط (موردتائيدشركت نفت) می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت 17 روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند. ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهاد قیمت تا آخر وقت اداری  مورخه 97/09/24 می باشد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

بیلان مالی سال 1397 شهرداری میانه

مشارکت و سرمایه گذاری

تعرفه عوارض محلی سال 98