آگهی مناقصه عمومی پروژه عمرانی

آگهی مناقصه عمومی اجرای کف پوش بوستان محلی شهرک اندیشه و خیابان واقع در ضلع غربی شهربازی

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بودجه مصوبه سال1397درنظر داردپروژه هاي  عمرانی ذیل را ازطریق آگهی مناقصه عمومی به شرکتهای  واجد شرایط واگذارنماید . واجدین شرایط میتوانند ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت17روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت/ح/(آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 97/5/25روز پنج شنبه)

اجراي كف پوش بوستان محلی شهرک اندیشه وخیابان واقع در ضلع غربی شهربازی بابرآورد اوليه 1/641/750/000 ريال

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

بیلان مالی سال 1397 شهرداری میانه

پیام تسلیت شهردار به مناسبت درگذشت عالم مجاهد سید سجاد حججی

سید سجاد حججی

تعرفه عوارض محلی سال 98