مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 98