آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول واگذاری امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم  نوبت اول

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 91 مورخ 97/07/18 شورای اسلامی شهر میانه واگذاری امورات خدمات شهری شهرکهای اقماری شهر میانه که اسامی آنها در شرایط مناقصه اعلام گردیده را ازطریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای واجد شرایط دارای صلاحیت بمدت یکسال شمسی با برآورد اولیه  13/200/000/000 ريال واگذارنماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده وشهرداری میانه در هر یک ازمراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه 24 /9 /97میباشد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

فراخوان طراحی المان میدان آزادی میانه

تعرفه عوارض محلی سال 98