آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول واگذاری به اجاره جايگاه سي ان جي شماره2شهرداري

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

 

 

شهرداري ميانه به استناد بند 4 صورتجلسه  شماره 111مورخه 97/08/30 شورای محترم اسلامی شهرمیانه درنظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره جايگاه سي ان جي شماره 2 شهرداري واقع در کمربند ساحلی بصورت ماهیانه بمدت یکسال باقیمت پایه ماهیانه 360/000/000 ريال ازطریق آگهی مزایده عمومی به شركت هاي  واجد شرایط اقدام نماید. شركتهاي واجد شرایط (موردتائيدشركت نفت) می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17 روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند. ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و شهرداری میانه در هریک ازمراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهاد قیمت تا آخر وقت اداری  مورخه 97/09/24 می باشد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

فراخوان طراحی المان میدان آزادی میانه

تعرفه عوارض محلی سال 98