فراخوان عمومی دفاتر پیشخوان واجد شرایط بمنظور وصول عواض سالیانه خودرو

                     

                      

 

شهرداری میانه در نظر دارد محاسبه و اخذ عوارض سالیانه خوردوها و واریز به حساب  اعلامی شهرداری را از طریق فراخوان به دفاتر پیشخوان واجدشرایط واگذار نماید . بدینوسیله از کلیه صاحبان امتیاز دفاتر پیشخوان که تمایل به شرکت در فراخوان مذکور را دارند دعوت بعمل می آید ، ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار فراخوان در وقت اداری به شهرداری میانه مراجعه و نسبت به انعقاد قرارداد و معرفی به شهرداری تبریز جهت اخذ کد اینترنتی اقدام نمایند .

                                                                                                                                                          روابط عمومی شهرداری میانه .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97