آگهی مناقصه عمومی پروژه عمرانی

آگهی مناقصه عمومی اجرای کف پوش بوستان محلی شهرک اندیشه و خیابان واقع در ضلع غربی شهربازی

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بودجه مصوبه سال1397درنظر داردپروژه هاي  عمرانی ذیل را ازطریق آگهی مناقصه عمومی به شرکتهای  واجد شرایط واگذارنماید . واجدین شرایط میتوانند ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت17روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت/ح/(آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 97/5/25روز پنج شنبه)

اجراي كف پوش بوستان محلی شهرک اندیشه وخیابان واقع در ضلع غربی شهربازی بابرآورد اوليه 1/641/750/000 ريال

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

فراخوان طراحی المان میدان آزادی میانه

تعرفه عوارض محلی سال 98