آگهی مناقصه عمومی پروژه عمرانی

آگهی مناقصه عمومی پروژه زیر سازی و آسفالت کوچه های سطح شهر

 

 

شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بودجه مصوبه سال 1397پروژه عمراني  ذیل را ازطریق آگهی مناقصه عمومی به شرکتهای  واجد شرایط واگذارنماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مناقصه وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مناقصه حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت/ح/(آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 97/5/16روز سه شنبه)

پروژه زیرسازی وآسفالت کوچه های سطح شهر بابرآورد اولیه 5/000/000/000 ريال

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97