مزایده عمومی واگذاری پایانه مسافربری

 

 

شهرداري ميانه به استناد بند 3صورتجلسه شماره 41مورخه 97/4/9 شورای محترم اسلامی شهرمیانه درنظر دارد نسبت به واگذاری (اجاره) پایانه مسافربری بمدت دو سال با قیمت پایه ماهیانه 17/600/000 ريال (سال دوم با افزایش 10درصد نسبت به سال اول )ازطریق آگهی مزایده عمومی به شركت یا افراد  واجد شرایط اقدام نماید.شرکتها  یا اشخاص  واجد شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت17روز نسبت به دریافت مدارک وشرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به واحد مالی  شهرداری میانه مراجعه نمایند.ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مزایده حق رد یک یاکلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت/ح/(آخرین مهلت ارائه پیشنهادرات قیمت 97/5/24 روز چهارشنبه )

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97