آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول (اجاره جايگاه CNG شماره 2 شهرداري)

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

(اجاره جايگاه CNG شماره 2 شهرداري)

شهرداري ميانه به استناد بند7 صورتجلسه  شماره43 مورخه 11/9/96 شورای محترم اسلامی شهرمیانه در نظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره جايگاه CNG شماره 2 شهرداري واقع در کمربند ساحلی بصورت ماهیانه بمدت یکسال با قیمت پایه ماهیانه 370،000،000 ريال از طریق آگهی مزایده عمومی به شركت هاي  واجد شرایط اقدام نماید.

شركت هاي واجد شرایط (مورد تائيد شركت نفت) می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17 روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند. ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و شهرداری میانه در هریک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

نصیری -شهردارميانه

برای دریافت فایل PDF شرایط مزایده روی تصویر زیر کلیک کنید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97