آگهی مزایده واگذاری بهره برداری پارک مادر به بخش خصوصی

آگهی مزایده واگذاری بهره برداری پارک مادر به بخش خصوصی

و شرایط عمومی واگذاری

فایل PDF

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی