تلویزیون شهری

مهندس غلامرضا رجیلی

سرپرست شهرداری میانه