اخبار شهرداری

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول  نوبت اول 

شهرداري ميانه درنظر [ ... ]

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول

شهرداري ميانه به استناد [ ... ]

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم نوبت اول

شهرداري ميانه به استناد [ ... ]

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول  نوبت اول

شهرداري ميانه در [ ... ]

                                    راه پیمایی یوم الله [ ... ]

کلنگ زنی طرح تاثیر گذار عمرانی در شهرداری میانه

 

مراسم [ ... ]

گزیده ها

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97

 

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      4.jpg - 8.72 kB