اخبار شهرداری

 

جلسه کارگروه ایمنی شهرها در برابر آتش سوزی و حوادث دوشنبه [ ... ]

                                        تجلیل از شهردار [ ... ]

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداري ميانه به استناد [ ... ]

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم  نوبت اول

شهرداري ميانه درنظر [ ... ]

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول

شهرداري ميانه درنظر [ ... ]

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

 

 

شهرداري ميانه [ ... ]

گزیده ها

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97

 

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      4.jpg - 8.72 kB