اخبار شهرداری

                      معارفه دکتر محمدرضا مشایخی به عنوان [ ... ]

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول

شهرداري ميانه درنظر [ ... ]

 آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول

شهرداري ميانه به [ ... ]

                     

                      

 

شهرداری میانه [ ... ]

شهرداری میانه در نظر دارد محاسبه و اخذ عوارض سالیانه خوردوها [ ... ]

آگهی مناقصه عمومی اجرای کف پوش بوستان محلی شهرک اندیشه و [ ... ]

گزیده ها

 

  مهدی میرزایی 

شهردار میانه

تعرفه عوارض محلی سال 97

 

1.jpg - 6.92 kB      2.jpg - 7.85 kB      3.jpg - 15.08 kB      4.jpg - 8.72 kB